Vaihde: 0201 555 920

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n yleiset toimitusehdot 23.8.21 alkaen

1. Yleistä

Nämä Toimitusehdot koskevat kaikkia tilanteita, joissa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n alihankkija (jäljempänä KSK, myyjä tai rahdinkuljettaja) toimittaa tilaajalle kuljetuspalveluita tai tuotteita, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu.

Tekemällä tilauksen KSK:lle tai KSK:n alihankkijalle tilaaja hyväksyy henkilötietojensa käyttämisen.

KSK pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Toimitusehdot ovat voimassa sellaisena, kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia toimitusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.ksk.fi/toimitusehdot

2. Hinnat ja maksuehdot

Tilaajalle ilmoitetut hinnat sisältävät tuotteen ja/tai palvelun hinnan, sen toimituksen sovitusti ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Kuluttaja-asiakkaille ilmoitetaan aina arvonlisäveron sisältävä hinta ja vastaavasti yritysasiakkaille ja arvonlisäverovelvollisille julkisyhteisöille arvonlisäveroton hinta. Rakentamispalveluiden käänteistä arvonlisäveroa sovelletaan sitä koskevien verottajan ehtojen täyttyessä.

KSK tarkistaa ostohetkellä tilaajan luottokelpoisuuden. Tämä edellyttää jossain tapauksissa luottotietojen tarkistamista julkisista tietopalveluista. KSK käsittelee tilaajan henkilötietoja sovelletun lain mukaisesti pääasiassa henkilön tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakasanalyyseihin, luottokelpoisuusarviointeihin, markkinointitarkoituksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisteriin tallennetaan vain em. tarkoituksiin tarvittavat välttämättömät tiedot. Henkilöasiakkailla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omien tietoihinsa.

Jos tuote tai palvelu on tilattu toisen osapuolen laskuun, KSK pidättää oikeuden laskuttaa tilaajaa, mikäli vastaanottaja ei maksa laskua.

Ellei toisin ole kirjallisesti ilmoitettu tai sovittu, tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen antamisesta ja ensimmäisen toimituksen jälkeen ilmoitetut hinnat ovat voimassa kaksi (2) kuukautta.

Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja, mikäli ajoreitti toimituspaikalle muuttuu Myyjästä riippumattomasta syystä.

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä ja elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko.

Myyjällä on oikeus erikseen veloittaa tilaajalta tehtävän suorittamiseksi välttämättömät kustannukset (palkkiot, viranomaismaksut, lautta- ja tiemaksut, lupa- ja asiakirjakustannukset ym.) asianmukaisia tositteita vastaan.

3. Palvelun sisältö, toimitus ja kuljetus

Tavaran kuljettamisen lisäksi kuljetustehtävään voi kuulua muu lisäarvopalvelu esim. materiaalin levittäminen matoksi, jos siitä on erikseen sovittu. Palvelun sisällön muutoksesta sovitaan kuljetuksen tilaajan ja Myyjän kesken erikseen. Myyjä on lisätöiden osalta oikeutettu yleisen hintatason mukaiseen korvaukseen.

Kuljetusetäisyys on tavaran kuormaus- ja purkamispaikkojen välinen lyhin tarkoituksenmukainen etäisyys raskaalle liikenteelle soveltuvaa tietä pitkin. Mikäli toisin ei ole sovittu, Myyjä saa valita kuljetusreitin vapaasti.

4. Maa- ja kiviainestoimitukset

Tuotekuvien ja todellisen tuotteen / tuote-erien välillä voi ilmetä eroja. Tuotteille ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät, kiilanjäljet tms. eivät tee tuotteesta virheellistä. Tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen tulee tarkistaa KSK:n myynnistä tai ajojärjestelystä. Maa- ja kiviainestoimituksissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus on aina tuotteiden alkuperäisen tuottajan ja CE-merkinnän antajan vastuulla.

Kiviainekset toimitetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–16.00 välisenä aikana, kaluston saatavuusvarauksella. Toimitusajankohta sovitaan KSK:n ajojärjestelyn tai alihankkijan kanssa etukäteen. Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Kuljetuksesta muilla autotyypeillä on sovittava erikseen. Tilaaja on velvollinen selkeästi osoittamaan toimituksen saavuttua toimituspaikalle esteetön ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Tilaaja vastaa, että tie kuorman purkupaikalle on esteetön ja soveltuu raskaalle kalustolle. Mikäli purkua ei voida suorittaa viivytyksettä, KSK varaa oikeuden lisätä ilmoitettuun hintaan yleisen hintatason mukaisen odotusveloituksen.

5. Tarkastus

Vastaanottajan on tarkistettava hänelle toimitetut tuotteet välittömästi ja tehtävä muistutus poikkeamasta tiekuljetussopimuslain mukaisesti välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vastaanottamisesta.

Tieto tuotteen käyttökohteesta ja siihen sovellettavasta tuotestandardista perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Tilaajalle toimitetaan kyseistä toimituserää koskevat laadunvalvontatiedot vain pyynnöstä.

Mikäli tilaaja ottaa virheellisen tai puutteellisen tuotteen käyttöön, Myyjä ei vastaa tuotteen käytön aiheuttamista lisäkuluista. Jos tuote on otettu käyttöön tilaajan toimesta, tilaaja on sen myös hyväksynyt.

Mikäli toimituksessa tai tuotteissa on ongelmia, toimi seuraavasti:

Käy havaittu ongelma läpi toimituksen suorittaneen alihankkijan kanssa, jos hän on ehtinyt poistua paikalta, niin ota välittömästi yhteyttä KSK:n ajojärjestelyyn: www.ksk.fi/yhteystiedot Lähetä tarvittaessa kirjallinen reklamaatio osoitteeseen myynti@ksk.fi tai kotisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.

Myyjä ei ole sitoutunut vastaamaan tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli tilaaja tahtoo palauttaa virheettömän tuotteen, on hän velvollinen maksamaan kaikki palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset ovat yksilöllisiä ja niiden suuruuteen vaikuttavat mm. toimituksen paino, osoite ja kuljetuksen saatavuus.

6. Myyjän vastuu ja riitojen ratkaisu

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Myyjä ei korvaa tilaajan asiamieskuluja.

KSK ja rahdinkuljettaja ovat vahingonkorvausvastuussa vain rahdinkuljettajan tuottamuksesta aiheutuneista ja kuluttajan osoittamista välittömistä vahingoista tiekuljetussopimuslain tai tieliikennelain mukaisesti.

Myyjän vastuu maa- ja kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Back to top